12 February, 2013

منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!


منع کارکنان وزارت خارجه ایران از شرکت در تظاهرات ضد دولتی در آزادترین کشور دنیا!

تصاویرذیل متن اسکن شده بخشنامه صادره از طرف ریاست جمهوری مهرورز می باشد که ایران را آزادترین کشور دنیا می نامد. این بخشنامه به عبارت دقیقتر از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده و دلالت بر منع اکید کارکنان وزارت خارجه برای شرکت در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری سال 1388 دارد. اینجانب نیز همانند کلیه همکاران وزارت خارجه، مجبور به امضای متن آن و ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در تظاهرات اعتراضی شدم. هرچند در در عمل به مفاد آن کوتاهی ورزیده و البته مورد نوازش و مهرورزی آقایان قرار گرفتم!!

No comments: