11 September, 2012

Ahmad Hashemi, Interviewing VOA Persian  مصاحبه احمد هاشمی با صدای آمریکا
در این مصاحبه پیرامون ویژگی های ترجمه جمهوری اسلامی پسند در وزارت خارجه و بایدهای شغل مترجمی در جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخن پرداخته ام.


No comments: