30 January, 2019

به "ایران گلوبال" گفتم پهلوی گری و "#فرشگرد" دارای دست کم چهار اشکال اساسی است:
به "ایران گلوبال" گفتم پهلوی گری و "#فرشگرد" دارای دست کم چهار اشکال اساسی است:

1- استبدادزده است: خواستار بازگرداندن تاج و تخت کیانی و دیکتاتوری پهلوی و جایگزینی آن با دیکتاتوری ولایت فقیه است
2- جنگ طلب هستند و با جریانات جنگ طلب رابطه نزدیکی دارند
3- شوونیست و ناسیونالیست افراطی است و ایران گرایی را با فارس گرایی (پان فارسیزم) یکی می دانند
4- دارای افکار فرسوده و غیر مرتبط با ایران و جهان قرن بیست و یک هستند


No comments: